साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. सरुवा/काज सम्बन्धी कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-६-१
 
२. महालेखापरिक्षकको ५८ औ बार्षिक प्रतिवेदनको जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-६-१
 
३. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-३०
 
४. सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीस्तरको मिति २०७८।०५।२९ को निर्णयानुसार कामकाजमा खटाईएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको विवरण । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-५-२९
 
५. जानकारी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-५-२७
 
६. कार्यमूलक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको कार्यान्वयन बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-५-२२
 
७. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-२१
 
८. रकम निकासा सम्बन्धमा । (संलग्न सूची बमोजिमका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-५-२१
 
९. JDS (2022) छात्रबृत्तिमा कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-५-२०
 
१०. कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-५-१७
 
११. प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-५-११
 
१२. बेरुजु फर्छयौट कार्ययोजना मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७८-५-८
 
१३. प्रेस विज्ञप्ति परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-५-३
 
१४. कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-४-३२
 
१५. अनलाईन तालिम छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-४-३२
 
Showing 1 to 15 of 1301 records