छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. MIS Operator र फिल्ड सहायक सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७९-४-२४
 
२. खाका पेश गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७९-४-२३
 
३. SEDP मा सहभागी मनोनय गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-४-२०
 
४. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७९-४-२०
 
५. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-४-१७
 
६. विवरण प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७९-४-१७
 
७. बजेट प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (सूचीमा संलग्न स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-४-१६
 
८. सहायकस्तरका कर्मचारीहरुका लागि सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-४-१२
 
९. सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-४-१०
 
१०. महालेखापरीक्षकको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदनको जवाफ सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७९-४-९
 
११. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सामूहिक दूर्घटना बीमा सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-४-४
 
१२. स्थानीय तहका ५, १० र १५ वेडका आधारभुत अस्पतालको लागि नमूना संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सम्बन्धमा । (संलग्न सूची अनुसारका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७९-४-२
 
१३. बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-३१
 
१४. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-३१
 
१५. अस्थायी दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-३०
 
Showing 1 to 15 of 1424 records