साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यमा पृष्ठपोषण तथा सहजीकरण सम्बन्धमा।(श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१०-७
 
२. नेपाल आगमन हुने र नेपालबाट प्रस्थान गर्ने यात्रुहरुको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश, २०७८ बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-७
 
३. कोभिड-१९ सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट जारी आदेश पठाईएको । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-७
 
४. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा।(स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१०-४
 
५. विवरण तथा जानकारी उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-१०-२
 
६. आयोजना / कार्य्रकम माग / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-१०-२
 
७. भूकम्प सुरक्षा दिवस, २०७८ मनाउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै / गापा नपा सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-९-२७
 
८. राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२७
 
९. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-९-२७
 
१०. स्थानीय आवधिक योजना सुझाव समिति सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२६
 
११. कृषक सूचीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२५
 
१२. योजना तर्जुमा दिग्दर्शन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-९-२५
 
१३. वार्षिक समिक्षा तथा आयोजना माग ‌‍‍/प्रगति सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सहभागिता सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-९-१९
 
१४. सेवाकालीन प्रशिक्षणमा छनौट भएका कर्मचारीहरका लागि सुचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-९-१९
 
१५. शितलहरको व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (गाउँपालिका नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-९-१४
 
Showing 1 to 15 of 1344 records