छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीज्यूलाई अभिमूखीकरणमा आमन्त्त्रण सम्बन्धमा।(स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-२-१२
 
२. स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको क्षमता विकासका लागि सञ्‍चालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा समन्वय गर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-२-११
 
३. का.स.मू. पठाउने सम्बन्धमा। परिपत्र/निर्देशन बढुवा शाखा २०७९-२-११
 
४. स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७९-२-५
 
५. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-२८
 
६. विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७९-१-२५
 
७. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षणको लागि अभिरुची फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-२५
 
८. आर्थिक सर्भेक्षण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-१-२३
 
९. LISA को गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-१३
 
१०. सूचना पठाइएको सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९-१-१३
 
११. परिपत्र सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-११
 
१२. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-१-९
 
१३. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-४
 
१४. आशय पत्र आह्वानको सूचना सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
१५. Australia Awards Scholarship मा मनोनयन गरिएको । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१२-२०
 
Showing 1 to 15 of 1391 records