साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-३०
 
२. कागजात प्रमाणीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-३०
 
३. प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-४-३०
 
४. आदेशको जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-४-३०
 
५. स्थानीय तहको आ.ब.२०७६।७७ को बार्षिक हिसाव भिडान तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै ७५३) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-४-२९
 
६. कोषमा रहेको मौज्दात रकमको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (जि.स.स. को कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-२८
 
७. निर्णयको जानकारी एवं कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-४-२८
 
८. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी प्रशासन महाशाखा २०७७-४-२८
 
९. रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीका रिक्त पदहरुको विवरण सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-४-२८
 
१०. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बार्षिक आर्थिक विवरण लगायतका प्रतिवेदन बारे । (स्थानीय तहहरु सबै, जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-४-२७
 
११. योगदानमा आधारित निबृत्तभरण तथा उपदान सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-४-२७
 
१२. निर्णय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-४-२७
 
१३. CMIS मा विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउपालिका नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-४-२७
 
१४. सरुवा निवेदन सम्बन्धी सूचना । (थप स्पष्ट पारिएको) सूचना/समाचार स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-४-२६
 
१५. प्रगति विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा पुनः ताकेता । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-४-२६
 
Showing 1 to 15 of 1077 records