साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७७-११-१३
 
२. मानव संशाधन विकास योजना सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-११
 
३. आ.ब. २०७८/७९ बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-११-१०
 
४. योजना कार्यान्वयन प्रकृया अघि बढाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सूचीमा उल्लेखित) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-११-१०
 
५. वैदेशिक अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिमा मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा । (सबै निकाय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-११-७
 
६. समन्वय तथा सहजीकरण सम्बन्धमा । (कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशका जिल्ला समन्वय अधिकारीज्यूहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-७
 
७. Online प्रगति समीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, कर्णाली प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-७
 
८. Online प्रगति समीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरु, स्थानीय तह सबै, सुदुरपश्चिम प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-७
 
९. कोरियामा अध्ययन छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-११-६
 
१०. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-३
 
११. प्र.म.रो.का.को खर्च प्रगति EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१०-२७
 
१२. सेवाकालीन तालिममा मनोनयन सम्बन्धमा । (श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) (PCMD) सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१०-२६
 
१३. अनलाईन तालिम छात्रबृतिका लागि निवेदन आव्हान । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१०-२५
 
१४. करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१०-२३
 
१५. सहभागिता सम्बन्धमा । (बागमति प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१०-२३
 
Showing 1 to 15 of 1328 records