साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अबलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड, २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-१०-४
 
२. आयोजना / कार्यक्रम मा / प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-९-२९
 
३. आ.ब. २०७८/०७९ मा सञ्चालन हुने शसर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-९-२९
 
४. किशोरीहरुलाई आईरन फोलिक एसिड चक्की खुवाउने कार्यक्रमका लागि समन्वय गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-२९
 
५. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने समबन्धी मापदण्ड, २०७७ सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-९-२७
 
६. करार सेवामा कार्यरत कर्मचारिहरुको विवरण सम्बन्धमा । (जिसस सबै, स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-९-२४
 
७. का.स.मू. फारम उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/सचिवालय/आयोग/कार्यालय सबै) परिपत्र/निर्देशन बढुवा शाखा २०७७-९-२२
 
८. विवरण अद्यावधिक गर्न समन्वय गरिदिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-२२
 
९. मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-९-२१
 
१०. छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७७-९-२०
 
११. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-२०
 
१२. बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरिएको । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-९-१९
 
१३. परिपत्र सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७७-९-१७
 
१४. भूमि सम्बन्धी नियमावली (अठारौं संसोधन) सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-९-१४
 
१५. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना । (रा. प. तृतीय श्रेणीका लागि) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-९-१३
 
Showing 1 to 15 of 1289 records