साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-७-४
 
२. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७७ सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, बोधार्थ गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-७-३
 
३. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७७-७-३
 
४. जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका कर्मचारीहरुको फरक ग्रेड सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-७-२
 
५. कार्यविधि कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-७-२
 
६. पशुपन्छी बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-३०
 
७. गम्भीर प्रकृतिका कसूरमा सहमति भएको विषयका सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७-६-२९
 
८. बित्तिय हस्तान्तरणको रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-६-२२
 
९. कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथ्याङ्क व्यवस्थापनको मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-२१
 
१०. साबुन पानीले हात धुन अभियान सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-२१
 
११. सहजीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-२१
 
१२. स्थानीय तह अन्तर्गतका अस्पतालहरुको स्व-मुल्यांकन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-६-२१
 
१३. जानकारी सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७७-६-२१
 
१४. जानकारी गराईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-६-२१
 
१५. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-६-२०
 
Showing 1 to 15 of 1183 records