छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. पोषणमैत्री स्थानीय शासन प्रशिक्षक प्रशिक्षण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-१-४
 
४७. आशय पत्र आह्वानको सूचना सम्बन्धमा (कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७८-१२-२८
 
४८. Australia Awards Scholarship मा मनोनयन गरिएको । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१२-२०
 
४९. सरकारी सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख राखी संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-१२-१५
 
५०. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
५१. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-१४
 
५२. अध्ययन / तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१२-१३
 
५३. निजामती कर्मचारीको सामुहिक दुर्घटना बीमा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७८-१२-१३
 
५४. प्रेस विज्ञप्ति । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-११
 
५५. सूचना पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१२-१०
 
५६. परिपत्र सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७८-१२-९
 
५७. परिपत्र सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१२-४
 
५८. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-१२-१
 
५९. जानकारी सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-११-३०
 
६०. EROPA Conference सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-११-२९
 
Showing 46 to 60 of 1424 records