साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार तथा सहयोग सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-२४
 
४७. मेडपा कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२३
 
४८. परम्परागत बास्तुकलाको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचार प्रसार सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-२२
 
४९. बजेट प्रविष्ट गर्न पुन: ताकेता बारे । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-२१
 
५०. प्रशासकीय भवनको थप रकम निकासा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-३-२०
 
५१. सेवानिवृत शिक्षकको प्राविधिक ग्रेड सम्बन्धमा । (शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, ७७ वटै / स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७८-३-१८
 
५२. ऐन नियममा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७८-३-१६
 
५३. आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै / जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-३-१६
 
५४. स्थानीय तह बित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७ परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-३-१५
 
५५. SEDP मा सहभागी मनोनयन गरी पठाउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकाय सबै) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-३-१५
 
५६. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. तृतिय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-३-१५
 
५७. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प. द्वितीय श्रेणी) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-३-१५
 
५८. सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-११
 
५९. गाउँ / नगरसभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । (गाउँपालिका सबै / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-१०
 
६०. मेडपा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-३-१०
 
Showing 46 to 60 of 1304 records