साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन पठाइएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह, सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८-२-२४
 
४७. कोभिड १९ खोप सम्बन्धी पूर्व दर्ताको स्वैच्छिक फाराम सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-२-२१
 
४८. विश्व वातावरण दिवस, २०७८ को राष्ट्रिय नारा सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-२-२०
 
४९. स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धमा । (गाउपालिका सबै , नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८-२-१९
 
५०. CMIS को विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-२-१८
 
५१. गणतन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-२-१३
 
५२. नदी तथा खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धमा । (श्री जिल्ला समन्वय समिति सबै, श्री गाउँपालिका/नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७८-२-१०
 
५३. CMIS को विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा । (श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२८
 
५४. कोरोना (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह ७५३ सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२२
 
५५. नेपाल सरकारको मिति २०७८/१/१९ को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७८-१-२१
 
५६. आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-१७
 
५७. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७८-१-१६
 
५८. वैदेशिक अध्ययन, तालिम, अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन तथा विदा सम्बन्धमा । (श्री मन्त्रालय/आयोग/सचिवालय/कार्यालय सबै, श्री मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै प्रदेश) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-१-१६
 
५९. कोभिड-१९ सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/१/१३ को निर्णय । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७८-१-१५
 
६०. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७८-१-१२
 
Showing 46 to 60 of 1279 records