छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. स्थानीय तहका ५, १० र १५ वेडका आधारभुत अस्पतालको लागि नमूना संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सम्बन्धमा । (संलग्न सूची अनुसारका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७९-४-२
 
४७. बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-३१
 
४८. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-३१
 
४९. अस्थायी दरबन्दी विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-३०
 
५०. कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-२९
 
५१. वैदेशिक सहायतामा परिचालित आयोजनाहरुको प्रोफाईल सम्बन्धमा । (Project Details with Foreign Assistance Mobilization under MOFAGA) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७९-३-२९
 
५२. आ.व. २०७९/८० को लागि मेडपा कार्यक्रमको लक्ष्य र कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-२८
 
५३. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा (कार्यक्रम लागु भएका स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७९-३-२७
 
५४. अल्पकालिन आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७९-३-२७
 
५५. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मानोनयन गरी पठाईएको । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-२४
 
५६. कबुलियत गर्ने कार्यमा सहजिकरण गरिदिने सम्बन्धमा । (सम्बन्धित कलेज / क्यामपसहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-३-१९
 
५७. कबुलियतनामा अपलोड गरी पठाईदिने सम्बन्धमा । (सबै आवेदकहरु) परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९-३-१९
 
५८. उपस्थिति सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-१७
 
५९. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-१६
 
६०. स्थानीय तहको बजेट सभामा पेश भएको विवरण अध्यावधिक गराउने सम्बन्धमा । (जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९-३-१३
 
Showing 46 to 60 of 1458 records