साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-८-१८
 
४७. 'आधार सर्भेक्षण' (Baseline Survey) कार्यमा सहयोग र समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-८-१८
 
४८. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-८-१७
 
४९. मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-१७
 
५०. मापदण्ड कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-१७
 
५१. सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, उपयोग तथा हक हस्तान्तरण सम्बन्धमा । (जि.स.स सबै, गा.पा. / न.पा. सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
५२. कन्सुलर प्रमाणीकरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
५३. अनुदानको मल बिक्रि वितरण सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
५४. अनुगमन फ्रेमवर्क सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१६
 
५५. आ.ब. २०७७ /०७८ को प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उपस्थिति सम्बन्धमा (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-८-१६
 
५६. प्रगति विवरण पठाउने बारे । (तराई-मधेश समृद्धि कार्यक्रम लागू भएका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-८-१६
 
५७. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७७-८-१६
 
५८. लेखापरीक्षण एवं सम्परीक्षण गराउने बारे । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७७-८-१५
 
५९. समन्वय सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-८-१५
 
६०. तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७७-८-१५
 
Showing 46 to 60 of 1298 records