साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
४६. कोरियामा अध्ययन छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-११-६
 
४७. राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाउने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-११-३
 
४८. प्र.म.रो.का.को खर्च प्रगति EMIS मा प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१०-२७
 
४९. करार सेवामा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१०-२३
 
५०. सहभागिता सम्बन्धमा । (बागमति प्रदेशका स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१०-२३
 
५१. सहभागिता सम्बन्धमा । (जिल्ला समन्वय अधिकारीहरु, पत्रमा उल्लेखित जि.स.स सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१०-२३
 
५२. बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१०-२१
 
५३. निर्णय कार्यान्वयन समबन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै / जिसस सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७७-१०-२१
 
५४. MDSA प्रणालीमा दर्ता तथ्याङ्क प्रविष्टी सम्बन्धमा । (गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७-१०-१९
 
५५. स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ पठाईएको सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७७-१०-१९
 
५६. निजामती कर्मचारी अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन अन्य निकाय २०७७-१०-१९
 
५७. आयोडिन सम्बन्धी महिनाव्यापी कार्यक्रमका लागि आवश्यक समन्वय गरिदने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७७-१०-१९
 
५८. सेवाकालीन तालिम (PCMD) सम्बन्धी सूचना । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१०-१८
 
५९. अनलाईन तालिम छात्रबृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७७-१०-१६
 
६०. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७७-१०-१६
 
Showing 46 to 60 of 1213 records