हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१३९६. अावश्यक समन्वय सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-२४
 
१३९७. स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन बारे - श्री (जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै / स्थानीय तह)सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-२४
 
१३९८. सामुदायिक संस्थाहरुको बैंक खाता सम्बन्धमा |(उल्लेखित स्थानीयतहहरु ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-२०
 
१३९९. Help Desk सञ्चालन सम्बन्धमा - श्री (महाशाखा/शाखा/विभाग/प्रतिष्ठान/अायाेजना/जि.स.स./महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका)हरु सबै । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-१९
 
१४००. स्थानीय तहकाे प्रशासनिक वर्गिकरणमा सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स.सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-१९
 
१४०१. पत्र Website मा राखिदिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकर्तज्यूहरु ( सबै महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिकाकाे कार्यालयहरु ।) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-१७
 
१४०२. अावश्यक सहयाेग सम्बन्धमा - श्री स‌ंलग्न तालिका बमाेजिमका महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-१७
 
१४०३. कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०९-१७
 
१४०४. लैङ्गिक उत्तरदायी वजेट तर्जुमा सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-१६
 
१४०५. साविकका जि. वि. स. का कर्मचारीहरुको समायोजन सम्बन्धमा । (जि. स. स. , सबै जिल्ला ) परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०९-१५
 
१४०६. हेल्प डेस्क संचालन सम्बन्धमा । (श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार ) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०९-१५
 
१४०७. सम्पत्ति विवरणको अभिलेख अद्यावधिक गर्न ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०९-१५
 
१४०८. लैससास विषयक कार्यशाला गाेष्ठी सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०९-१३
 
१४०९. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम एवंम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०९-१२
 
१४१०. स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग सम्बन्धमा (स्थानीयतहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०९-१२
 
जम्मा १६२५ मध्ये १३९६ देखि १४१० सम्मका अभिलेखहरु