हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१४११. सरुवा सम्बन्धी कार्य हाललाई स्थगित गर्ने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास महाशाखा (हाल निस्कृय रहेको) २०७५-०८-२५
 
१४१२. सहभागिता सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२५
 
१४१३. समायोजन पत्र दिने सम्बन्धमा - श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन कर्मचारी समायोजन शाखा (क) २०७५-०८-२५
 
१४१४. अभिलेख बुझि लिने सम्बन्धमा (जि. स. स. सबै ) | परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२४
 
१४१५. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन बारे - पत्रमा उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२४
 
१४१६. अा.ब. २०७५/०७६ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२३
 
१४१७. आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण ताकेता सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२३
 
१४१८. अन्तरास्ट्रिय आप्रवाशन दिवस मनाउन सहजिकरण सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०८-२३
 
१४१९. कर्मचारीहरु उपस्थित हुने सम्बन्धमा । (यस मन्त्रालयका कर्मचारीहरुमात्र) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-०८-२३
 
१४२०. स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम अन्तर्गतका कार्यक्रमको विवरण सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०८-२३
 
१४२१. भुक्तानी दिन बाँकीको कच्चाबारी सम्बन्धमा । (जि.स.स. सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०८-२०
 
१४२२. आर्थिक दायित्वको विवरण पठाउन पुनः ताकेता गरिएको सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. सबै, श्री महा/उपमहा/नगरपालिका सबै, श्री गाउँपालिका सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०८-२०
 
१४२३. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०८-१७
 
१४२४. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०८-१७
 
१४२५. अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - पत्रमा उल्लेखित कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०८-१७
 
जम्मा १६०५ मध्ये १४११ देखि १४२५ सम्मका अभिलेखहरु