छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१४११. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-४-२५
 
१४१२. Audio Notice Board लागू गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-२४
 
१४१३. नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा- विभाग सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-२३
 
१४१४. सोझै भुक्तानी र बस्तुगत सहायताको विवरण प्रविष्टि सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-२१
 
१४१५. स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-२१
 
१४१६. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-२०
 
१४१७. तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१८
 
१४१८. सम्पति विवरण सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-४-१८
 
१४१९. स्थानीय सरकार संचालन ऐन , २०७४ बमोजिम वडा समिति वा वडा अध्यक्षबाट हुने अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको (श्री नागार्जुन नगरकार्य पालिका) परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-४-१७
 
१४२०. फाजिल दरबन्दी सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन संगठन विकास शाखा २०७५-४-१७
 
१४२१. पुनःताकेता - आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे (उल्लेखित निकायहरु) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१५
 
१४२२. विवरण उपलब्ध गराईदिने बारे । (नगर/गाउँपालिका सबै ) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-१५
 
१४२३. आ.व. २०७५/७६ का लागि युनिसेफ नेपालको सशर्त वजेट प्रस्ताव कार्यान्वयन बारे - स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-४-१३
 
१४२४. सोधभर्ना हिसाबको विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा । (DOLIDAR, DOCR, SNRTP, DRILIP, LGCDP, CIP) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-४-९
 
१४२५. प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धमा ।(स्थानीय तह सबै )। परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-४-९
 
Showing 1411 to 1425 of 1458 records