खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१४२६. अभिमूखीकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-२७
 
१४२७. आ‍.ब. २०७५/०७६ मा नयाँ कक्षाकाेठा निर्माण सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-१०-२५
 
१४२८. तुर्इन प्रतिस्थापन गर्ने गराउने सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-१०-२५
 
१४२९. महालेखा परीक्षककाे कार्यालयकाे ५२, ५३, ५४ र ५५ अौ वार्षिक प्रतिवेदनकाे प्रतिक्रया पठार्इदिने सम्बन्धमा - (विभा/अायाेग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यालयहरु सबै / श्री जि.स.स. कार्यालय सबै / श्री स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-२१
 
१४३०. नयाँ उत्पादित सामानमा निकासी कर महसुल तथा दस्तुर लिन नमिल्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-१०-२१
 
१४३१. कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागीता सम्बन्धमा - (श्री प्रदेश नं. ३ का सबै स्थानीय तहहरु / श्री प्रदेश नं. ३ का सबै जि.स.स. सबै) परिपत्र/निर्देशन सूचना तथा प्रविधि शाखा २०७५-१०-१८
 
१४३२. Information Seminar on Australia Awards Scholarship सम्बन्धमा । (श्री सबै मन्त्रालय/ अायाेग / कार्यालय) परिपत्र/निर्देशन जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-१०-१७
 
१४३३. सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन श्रोत परिचालन समन्वय शाखा २०७५-१०-१७
 
१४३४. भारतीय सरकारको साना विकास परियोजना परिचालन सम्बन्धनमा - स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-१०-१६
 
१४३५. परिपत्र (उल्लेखित सबै ) | परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-१५
 
१४३६. बैंक खाता नं. पठाउन पून: ताकेता सम्बन्धमा | (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-१०-१५
 
१४३७. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - तहहरु सवै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-१३
 
१४३८. हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-१३
 
१४३९. खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-१०-१३
 
१४४०. कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-११
 
जम्मा १६८७ मध्ये १४२६ देखि १४४० सम्मका अभिलेखहरु