खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१४४१. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा - तहहरु सवै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-१३
 
१४४२. हेलिप्याड निर्माण सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयन सम्बन्धमा | (स्थानीय तहहरु सबै ) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-१३
 
१४४३. खाता सञ्चालन सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-१०-१३
 
१४४४. कृषि याेग्य जग्गाकाे खण्डीकरण सम्बन्धमा - (स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-११
 
१४४५. आयोजना/कार्यक्रम सम्बन्धमा - तराई मधेश कार्यक्रम लागु भएको स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-१०-१०
 
१४४६. विपन्न लक्षित फाराम भर्ने भराउने सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-१०-०९
 
१४४७. मासिक डोर र ज्यालादारीका कर्मचारीहरु सम्बन्धमा - (श्री स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-१०-०९
 
१४४८. बैठकमा उपस्थिति हुने सम्बन्धमा - (पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-०८
 
१४४९. अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धमा - श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-१०-०२
 
१४५०. चालु आ.व.को अर्धवार्षिक अवधिको प्रगति उपलब्ध गराईदिने - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-१०-०१
 
१४५१. ORS मा क्रियाकलाप प्रविष्ट गर्ने सम्बन्धमा (सच्यार्इएकाे) । (उल्लेखित स्थानीय तहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-१०-०१
 
१४५२. सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-३०
 
१४५३. सच्याइएकाे - (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-३०
 
१४५४. खर्चकाे विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०९-३०
 
१४५५. सहभागिता सम्बन्धमा - (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०९-३०
 
जम्मा १६९१ मध्ये १४४१ देखि १४५५ सम्मका अभिलेखहरु