हाईलाईट:
/ कर्मचारी कल्याण शाखाको कार्य विवरण

कर्मचारी कल्याण शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

कर्मचारी कल्याण शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • निजामती कर्मचारीहरुको सुविधा एवं कल्याण सम्बन्धमा नीति कानून योजना कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य र सो को अध्ययन, अनुसन्धान 
  • निजामती कर्मचारीले पाउने सुविधा र सहुलियत सम्बन्धमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व तथा राय सम्बन्धी कार्य
  • औषधि उपचारको थप आर्थिक सहायता दिने कारवाही गर्ने,
  • निजामती कर्मचारी सन्तति छात्रवृत्ति समितिको सचिवालय सम्बन्धी कार्य,
  • निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • सेवा निवृत कर्मचारीको हक हित सम्बन्धी कार्य गर्ने,
  • निजामती कर्मचारीलाई दिइने पुरस्कार सम्बन्धी कार्य,
  • निजामती कर्मचारी अस्पतालको सम्पर्क शाखा
  • निजामती कर्मचारी आवासीय विद्यालय र निजामती कर्मचारी आवास सम्बन्धी कार्य,
  •  एकिकृत परिवहन सेवाको समन्वय, संचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,

मन्त्रालयका सुचनाहरु