हाईलाईट:
/ आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्य विवरण

आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

आर्थिक प्रशासन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • विनियोजन, धरौटी राजश्वको लेखा अद्यावधिक गर्ने र सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्ने,
 • मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट निकासा प्राप्त गर्ने,
 • लेखापरीक्षण गराउने, पेश्की र बेरुजुको लगत राख्ने, सम्परीक्षण गराउने एवं फछ्र्यौट गर्ने र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धी कार्य,
 • मातहतका निकायलाई अख्तियारी र निकासा दिने,
 • आवश्यक प्रतिवेदन फाराम तयार गराई सम्बन्धित निकायमा पठाउने,
 • प्रचलित आर्थिक कानूनद्धारा निर्दिष्ट कार्य ।
 • मन्त्रालयको वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्वन्धी कार्यमा योजना तथा अनुगमन शाखासंग समन्वय र अन्य शाखासंग समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्ने,
 • स्थानीय तहलाई पठाइने अनुदानको अख्तियारी सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको कानून बमोजिम लेखापरीक्षणमा सहजिकरण गरी बेरुजु उपर मन्त्रालयको निर्देशन पठाउने,
 • मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तर्जुमा (साधारण), निकासा एवं खर्चको प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य,
 • शाखाहरूलाई लजिष्टिक सपोर्टको लागि बजेट व्यवस्था सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको लेखापरीक्षणको मापदण्ड कार्यान्वयनमा सहयोग ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु