हाईलाईट:
/ सूचना तथा प्रविधि शाखाको कार्य विवरण

सूचना तथा प्रविधि शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

सूचना तथा प्रविधि शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

सूचना तथा सुशासन ईकाइ:

 • सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्य,
 • सूचना संकलन, संग्रह, अभिलेख र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको सफल अभ्यासहरुको प्रचार प्रसार र प्रकाशन गर्ने,
 • सुशासन प्रवर्द्धन तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सूचना आयोग तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सम्पर्क ईकाईको रुपमा कार्य गर्ने , 
 • संसद रिपोर्टिङ्ग सम्बन्धी कार्य,
 • कर्मचारीहरुको विभागीय कारवाही तथा दण्ड सजाय सम्बन्धी कार्य ।

सूचना प्रविधि ईकाई:

 • विद्युत्तीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा प्रणालीको विकास र प्रवर्द्धन एवं समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • केन्द्र तथा स्थानीय तहमा सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यको परामर्श तथा समन्वय गर्ने कार्य, 
 • भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्वन्धी कार्य,
 • वेबसाइट व्यवस्थापन र संचार प्रविधिसंग सम्बन्धित कार्य ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु