हाईलाईट:
/ आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको कार्य विवरण

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरुका कर्मचारीहरुको कर्मचारी प्रशासन सम्वन्धी कार्य,
 • मन्त्रालयको भवन, मेशिनरी लगायत सबै साधनको मर्मत, संचार, लिलाम, मिनाहा र कार्यालय सरसफाई सम्वन्धी कार्य,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका सामाग्रीहरूको खरिद, भण्डारण र व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य । 
 • मन्त्रालयको खरिद इकाई सम्बन्धी कार्य ।
 • अन्तराष्ट्रिय सहायता वा प्राविधिक सहयोगबाट प्राप्त सामानहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 • कर्मचारी बैठक सम्वन्धी कार्य,
 • मन्त्रालयको आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्य,
 • मन्त्रालयको मूल दर्ता चलानी, जनसम्पर्क सम्बन्धी कार्य,
 • सवारी साधनहरुको व्यवस्था सम्वन्धी कार्य,
 • मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 • मन्त्रालय,आयोजनाको जिन्सी निरीक्षण,प्रतिबेदन तयार तथा नियमानुसार कागज धुल्याउने कार्य,
 • अतिरिक्त समूहमा दरवन्दी रही यस मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकिएका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्ने,
 • स्वदेश तथा विदेशमा संचालन हुने तालिम, गोष्ठी र अध्ययन (स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी बाहेकका लागि मनोनयन सम्बन्धी कार्य,
 • मन्त्रालयका कर्मचारी सेवा प्रवेश अभिमुखीकरण तथा सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी कार्य,
 • वैदेशिक तालिम, अध्ययन, भ्रमण, बैठकमा मनोनयन भएका कर्मचारी र पदाधिकारीहरुको पासपोर्ट भिषा सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहका कर्मचारीका सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहजिकरण सम्बन्धी कार्य,
 • नेपाल सरकारवाट संचालित अस्थायी प्रकृतिका आयोजनाहरुमा आवश्यक अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्न वैठकमा भाग लिने,
 • मन्त्रालय र अन्तरगत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य,
 •  मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निजामती कर्मचारीहरुको पुरस्कार सम्वन्धी कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्र अनंकित पदहरु लगत विज्ञापनको लागि लोक सेवा आयोगमा पठाउने,
 • पुस्तकालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 •  निजामती कितावखानाको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 •  अन्य शाखामा नतोकिएका कार्यहरु,

मन्त्रालयका सुचनाहरु