हाईलाईट:
/ स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाको कार्य विवरण

स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ ः

 • सार्वजनिक पदाधिकारी, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, योजना, कार्यक्रम, पाठ्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन र समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको संस्थागत सृदृढीकरण तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य,
 • विकासका बहुआयामिक र अन्तरसम्बन्धित विषयहरुको कार्यान्वयनमा क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको न्यायिक समितिको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य, 
 • स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यमा विषयगत मन्त्रालयसँगको सम्पर्क, सहयोग तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धमा स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसंगको समन्वय र सहकार्य सम्बन्धी कार्य,
 • सूचना, अभिलेख तथा विद्युत्तीय शासन सम्बन्धी नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • सूचना संकलन, संग्रह, अभिलेख र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य,
 • मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास र उपयोग सम्बन्धी कार्य,
 • सुशासन प्रवर्द्दन तथा उजुरी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय आर्थिक विकासमा सहयोग तथा सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय स्रोत परिचालन सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य, 
 • स्थानीय तहका राजश्व परिचालन क्षमतामा लेखाजोखा र सुधार सम्बन्धी कार्य,
 • संघीय प्रणाली सम्बन्धी श्रोत केन्द्र स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्य,
 • देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क महाशाखाको रुपमा कार्य गर्ने:
  • संघीय संसद
  • अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, 
  • राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग,
  • राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग,
  • राष्ट्रिय सूचना आयोग,
  • राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
  • स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान 
  • प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम
 • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु