हाईलाईट:
/ स्रोत परिचालन समन्वय शाखाको कार्य विवरण

स्रोत परिचालन समन्वय शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

स्रोत परिचालन समन्वय शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • स्थानीय राजश्व परिचालन सम्बन्धी नीतिगत अध्ययन अनुसन्धान तथा विश्लेषण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको आन्तरिक श्रोत साधनको पहिचान र परिचालनमा सहजिकरण तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,  
 • स्थानीय राजस्वको आधार विस्तारमा प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय राजस्व सूचना तथा तथ्यांक आदान प्रदान प्रणाली विकास, अनुसन्धान र प्रकाशन सम्बन्धी कार्य,  
 • स्थानीय आर्थिक विकास सम्वन्धी कार्यमा सहजिकरण,
 • स्थानीय तहको राजश्व परिचालन क्षमता लेखाजोखा र सुधार सम्बन्धी कार्य,
 • राजश्व परिचालनमा स्थानीय तहमा उत्कृष्ट देखिएका कार्यको अन्य स्थानीय तहसँग अनुभव आदान प्रदान सम्बन्धी कार्य, 
 • स्थानीय तहको राजश्व परिचालनमा भएका विवाद समाधानका लागि समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय राजस्वको मुल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको प्राकृतिक श्रोत साधन सम्बन्धी कर तथा राजस्व व्यवस्थापनमा सहयोग र समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहको वार्षिक आयव्ययको अभिलेख र वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन सम्बन्धी कार्य,
 • राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने  ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु