छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
२२६६. निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (जि.स. स. जुम्ला, तातोपानी,हिमा ,सिंजा ,पातारासी ,कन्कासुन्दारी, तिला गाउँपालिकाको कार्यालय जुम्ला )। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-२-२५
 
२२६७. निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/जि.स.स. सबै )। परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-२-२५
 
२२६८. योजना तथा वजेट सम्बन्धी प्रस्तुती सामाग्री योजना तथा वजेट सम्बन्धी स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२६९. तालिम/क्षमता विकास सम्बन्धी श्रोत व्यक्तिहरुको सूची क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२७०. एकिकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२७१. खरिद व्यवस्थापन तथ सार्वजनिक वित्त सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२७२. न्यायिक समिति सम्बन्धी थप श्रोत सामाग्री क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२७३. न्यायिक समिति सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२७४. स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी क्षमता विकास सामाग्री स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-२-२५
 
२२७५. स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-२-२४
 
२२७६. गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि (नमुना), २०७४ नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-२-२४
 
२२७७. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७४ नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-२-२४
 
२२७८. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४ नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-२-२४
 
२२७९. गाउँ/नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन (नमूना) ऐन नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-२-२४
 
२२८०. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना) नमुना कानुन मन्त्रालय २०७५-२-२४
 
Showing 2266 to 2280 of 2365 records