खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२६७१. प्रेस विज्ञप्ति - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ( २०७५/०३/२५) । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०३-२६
 
२६७२. ३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । अन्य जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-२५
 
२६७३. रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-२५
 
२६७४. कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१४अाै‌‌ बैठक । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-२५
 
२६७५. प्रेस विज्ञप्ति - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण सम्बन्धी पुस्तिका । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०३-२४
 
२६७६. विवरण पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-२१
 
२६७७. बेरुजु फ़र्छयौट तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पेश्की फ़र्छयौट बारे । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०३-२०
 
२६७८. उजुरी \ गुनासो सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-१५
 
२६७९. नगर/ गाउँ सभामा बजेट पेश भएको विवरण पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०३-१५
 
२६८०. लिलाम विक्रि सम्बन्धी सूचना सम्बन्धमा । अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-१५
 
२६८१. मौजुदा सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-१५
 
२६८२. सहभागिता सम्बन्धमा । (महा/उपमहा /नगरपालिकाहरु, गाउँपालिकाहरु, प्रदेश नं. २ सबै ) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०३-१५
 
२६८३. नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम, तथा बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयारी सम्बन्धमा । (महाशाखा/शाखा सबै , स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग , केन्द्रीय पंजीकरण विभाग , आयोजना /प्रतिष्ठान कार्यक्रम सबै ) परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०३-१३
 
२६८४. प्रेस विज्ञप्ति - LGCDP १० औ राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको वैठक । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०३-१२
 
२६८५. "विद्यार्थी भर्ना विशेष अभियान, २०७५" दोश्रो चरणको कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा- जि.स.स.को कार्यालय सबै/महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०३-१२
 
जम्मा २८१७ मध्ये २६७१ देखि २६८५ सम्मका अभिलेखहरु