खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२८०६. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८०७. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८०८. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ । मापदण्ड मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८०९. स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना । अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८१०. जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । अन्य सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०१-०३
 
२८११. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८१२. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८१३. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८१४. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८१५. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (वन तथा वातावरण मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२८१६. मनसुन पूर्वतयारी सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०१-०३
 
२८१७. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०१-०२
 
जम्मा २८१७ मध्ये २८०६ देखि २८१७ सम्मका अभिलेखहरु