हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२८०६. विवरण उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग, पुल्चोक/केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल/निजामती किताबखाना, ललितपुर/जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै/महा/उपमहानगर/गाउँपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-०५
 
२८०७. सम्पति विवरण दर्ता सम्बन्धमा- विभागहरु सबै/निजामती कर्मचारी अस्पताल/नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै/महा/उपमहा/नगर/गाउँपालिका सबै । परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-०५
 
२८०८. लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना । अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-०५
 
२८०९. निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा (अनाथ तथा युक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५)- केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग । कार्यविधि सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०३-०५
 
२८१०. बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । अन्य स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०३-०५
 
२८११. हरित शहरी योजना तथा विकास सम्बन्धी अन्तरक्रिया/छलफल सम्बन्धमा- उल्लिखित नगरपालिका/नगर कार्यपालिकाको कार्यालयहरु । अन्य वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-०४
 
२८१२. आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) अन्य योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०३-०३
 
२८१३. कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१३ अाै‌‌ बैठक । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-०३
 
२८१४. सशर्त अनुदान रकम फिर्ता सम्बन्धमा- स्थानीय तह सबै । अन्य आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०३-०१
 
२८१५. IEE कार्यसूची तथा प्रतिवेदन स्वीकृत सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै , जि.स.स. को कार्यालय सबै) अन्य वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०२-३१
 
२८१६. प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।२।३०) । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०२-३०
 
२८१७. स्थानीय तहको आ.व. ०७५/७६ को बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । अन्य आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०२-२८
 
२८१८. स्थानीय तहको आ.व. ०७४/७५ को संशोधित बजेट सम्बन्धमा - स्थानीय तह (सबै) । अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०२-२८
 
२८१९. परिपत्र- सबै स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०२-२७
 
२८२०. बेरुजु फर्छयौट बारे । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०२-२७
 
जम्मा २९२९ मध्ये २८०६ देखि २८२० सम्मका अभिलेखहरु