हाईलाईट:
/ तालिम मोड्‍युल

स्थानीय तह बित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८ पौष १३ गते मंगलबार २२:२७:४४ बजे

स्थानीय तह बित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तह बित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । २०७८ पौष १३ गते मंगलबार

थप तालिम मोड्‍युल