हाईलाईट:
/ बैदेशिक मनोनयन

अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ असार १२ गते आइतबार १५:२३:५० बजे

अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०७९ असार १२ गते आइतबार

थप बैदेशिक मनोनयन