हाईलाईट:
/ निजामती कर्मचारी छात्रवृति

अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९ श्रावण १ गते आइतबार १५:५०:२७ बजे

अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अध्ययन / तालिम छात्रवृत्तिका लागि निवेदन आव्हान । २०७९ श्रावण १ गते आइतबार

थप निजामती कर्मचारी छात्रवृति