/ कार्यविधि

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७९ असार ८ गते बुधबार १६:०८:४७ बजे

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । २०७९ असार ८ गते बुधबार

थप कार्यविधि