/ कार्यविधि

प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७९-८०

अन्य निकाय २०७९ चैत्र १ गते बुधबार १२:४२:२५ बजे

प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७९-८० 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासकीय भवन कार्यविधि २०७९-८० २०७९ चैत्र १ गते बुधबार

थप कार्यविधि