/ कार्यविधि

प्रतिभा डवली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ फाल्गुण ४ गते बिहीबार १६:५६:४३ बजे

प्रतिभा डवली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रतिभा डवली कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ २०७९ फाल्गुण ४ गते बिहीबार

थप कार्यविधि