छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार २८ गते आइतबार
३. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-९
४. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार
५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २७ गते मंगलबार
६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
९. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१०. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
११. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १७ गते बुधबार
१२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
१५. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार
१६. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१७. कर्णाली प्रदेश हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १३ गते शनिबार
१८. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
१९. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२०. कर्णाली प्रदेश जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२१. कर्णाली प्रदेश जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार
२२. कर्णाली प्रदेश जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२३. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार
२४. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तिला गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार
२५. कर्णाली प्रदेश जुम्ला पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१०
Showing 1 to 25 of 79 entries | Takes 0.37 seconds to render