हाईलाईट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: ७९   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति एक्सन
१. कर्णाली प्रदेश मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२. कर्णाली प्रदेश मुगु खत्याड गाउँपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार २८ गते आइतबार २०८०-३-२७ विस्तृतमा
३. कर्णाली प्रदेश मुगु मुगुमकार्मारोंग गाउँपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०७७-३-९ विस्तृतमा
४. कर्णाली प्रदेश मुगु सोरु गाउँपालिका, मुगु २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार २०८०-३-१० विस्तृतमा
५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ श्रावण २७ गते मंगलबार विस्तृतमा
६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
९. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१०. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
११. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १७ गते बुधबार विस्तृतमा
१२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
१३. कर्णाली प्रदेश हुम्ला अदानचुली गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१४. कर्णाली प्रदेश हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
१५. कर्णाली प्रदेश हुम्ला चंखेली गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १४ गते आइतबार विस्तृतमा
१६. कर्णाली प्रदेश हुम्ला ताँजाकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१७. कर्णाली प्रदेश हुम्ला नाम्खा गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १३ गते शनिबार विस्तृतमा
१८. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सर्केगाड गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
१९. कर्णाली प्रदेश हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका, हुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२०. कर्णाली प्रदेश जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२१. कर्णाली प्रदेश जुम्ला कनकासुन्दरी गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १५ गते सोमबार विस्तृतमा
२२. कर्णाली प्रदेश जुम्ला गुठिचौर गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२३. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तातोपानी गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार ३० गते मंगलबार विस्तृतमा
२४. कर्णाली प्रदेश जुम्ला तिला गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार विस्तृतमा
२५. कर्णाली प्रदेश जुम्ला पातारासी गाउँपालिका, जुम्ला २०७७/७८ भएको २०७७ असार १० गते बुधबार २०७७-३-१० विस्तृतमा
Showing 1 to 25 of 79 entries | Takes 0.46 seconds to render