हाईलाईट:
/ ऐन

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

मन्त्रालय २०७६ माघ २७ गते सोमबार २१:४७:३३ बजे

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ २०७६ माघ २७ गते सोमबार

थप ऐन