/ परिपत्र/निर्देशन

प्रशासकीय भवनको थप रकम निकासा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

योजना तथा अनुगमन शाखा २०७८ असार २० गते आइतबार १०:५८:४७ बजे

प्रशासकीय भवनको थप रकम निकासा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासकीय भवनको थप रकम निकासा सम्बन्धमा । (पत्रमा उल्लेखित निकायहरु सबै) २०७८ असार २० गते आइतबार

थप परिपत्र/निर्देशन