हाईलाईट:
/ तालिम मोड्‍युल

आगलागी र अग्‍नी नियन्त्रण उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८ आश्विन २० गते बुधबार १३:४४:५३ बजे

आगलागी र अग्‍नी नियन्त्रण उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. आगलागी र अग्‍नी नियन्त्रण उपकरण सञ्चालन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । २०७८ आश्विन २० गते बुधबार

थप तालिम मोड्‍युल