/ प्रशासन पत्रिका

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५२, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३४, २०७८ असोज)

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखा २०७८ मंसिर २१ गते मंगलबार १९:०४:२० बजे

प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५२, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३४, २०७८ असोज) 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. प्रशासन पत्रिका (वर्ष ५२, अङ्क १, पूर्णाङ्क १३४, २०७८ असोज) २०७८ मंसिर २१ गते मंगलबार

थप प्रशासन पत्रिका