/ सूचना/समाचार

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७९ भाद्र २८ गते मंगलबार ११:२२:०४ बजे

अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सूचना । पत्र डाउनलोड गर्नको लागि https://mofaga.gov.np/saruwa-letter मा Click गर्न हुन अनुरोध छ ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. अन्तर स्थानीय तह कामकाजमा खटाईएको पत्र अपलोड गरिएको सम्बन्धी सूचना । २०७९ भाद्र २८ गते मंगलबार

थप सूचना/समाचार