हाईलाईट:
/ कर्मचारी बढुवा सूचना अभिलेखालय
खोजी हटाउने
क्र.स. मिती आ.ब पद सेवा समुह बढुवा सुचना नं. फाईल विस्तृतमा
३३१. २०७६/९/८ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्सटेन्सन) समूह ५६-२०७६/७७
३३२. २०७६/९/६ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह ५४-२०७६/७७
३३३. २०७६/९/२ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोपावर उपसमुह ७-२०७६/७७
३३४. २०७६/९/३ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इ. इन्जिनियरिङ्ग / जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग ५१-२०७६/७७
३३५. २०७६/९/४ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १८-२०७६/७७
३३६. २०७६/९/३ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह ५५-२०७६/७७
३३७. २०७६/९/३ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मे. इन्जिनियरिङ्ग समूह / निर्माण उपकरण सम्भार ५३-२०७६/७७
३३८. २०७६/९/३ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मे. इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह ५२-२०७६/७७
३३९. २०७६/९/३ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री समूह ११-२०७६/७७
३४०. २०७६/९/३ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह १०-२०७६/७७
३४१. २०७६/९/४ ०७६/७७ सहसचिव, रा.प.प्रथम नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ १९-२०७६/७७
३४२. २०७६/९/४ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इन्जिनियरिङ्ग समूह १७-२०७६/७७
३४३. २०७६/९/४ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स १६-२०७६/७७
३४४. २०७६/९/४ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह १५-२०७६/७७
३४५. २०७६/९/४ ०७६/७७ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा मत्स्य (फिसरिज) समूह १३-२०७६/७७
Showing 331 to 345 of 359 records | Takes 0.12 seconds to load