छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ News Archive
Clear
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्धितिय श्रेणी) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-९
 
२. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-३-९
 
३. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाइएको सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-७-२५
 
४. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम अन्य निकाय २०७७-६-२१
 
५. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-१९
 
६. सेवाकालीन तालिममा सहभागी गराईदिन हुन । (श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१०-२६
 
७. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प. द्वितीय श्रेणी / रा. प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह)। सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१०-१४
 
८. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प.अन प्रथम, द्धितिय श्रेणी तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत चौथौ र पाँचौ )। सेवाकालीन तालिम मन्त्रालय २०७६-१०-१
 
९. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-८-१८
 
१०. तालिममा सहभागी हुन कर्मचारी मनोनयन गरी पठाइएको बारे । (श्री सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिम केन्द्र) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-४-२८
 
११. Information Session सम्बन्धी सूचना । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-४-२४
 
१२. सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-११-१५
 
१३. सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. द्वितिय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-११-१५
 
१४. रा.प.द्वितिय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी सूचना । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-१०-२८
 
१५. रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-३-२५
 
Showing 1 to 15 of 15 records