हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. सेवाकालीन प्रशिक्षणका लागि प्रशिक्षार्थी छनौट सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम अन्य निकाय २०७९-०४-२५
 
२. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरी पठाईएको । (श्री नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०३-२३
 
३. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.द्धितिय श्रेणी) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०३-०९
 
४. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धी सूचना (रा.प.तृतीय श्रेणी) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७९-०३-०९
 
५. सेवाकालीन तालिममा सहभागी मनोनयन गरि पठाइएको सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७८-०७-२५
 
६. सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम अन्य निकाय २०७७-०६-२१
 
७. सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-११-१९
 
८. सेवाकालीन तालिममा सहभागी गराईदिन हुन । (श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जावलाखेल ललितपुर) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१०-२६
 
९. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प. द्वितीय श्रेणी / रा. प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह)। सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-१०-१४
 
१०. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा (रा.प.अन प्रथम, द्धितिय श्रेणी तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत चौथौ र पाँचौ )। सेवाकालीन तालिम मन्त्रालय २०७६-१०-०१
 
११. सेवाकालीन तालिम सम्बन्धमा । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-०८-१८
 
१२. तालिममा सहभागी हुन कर्मचारी मनोनयन गरी पठाइएको बारे । (श्री सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तालिम केन्द्र) सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-०४-२८
 
१३. Information Session सम्बन्धी सूचना । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७६-०४-२४
 
१४. सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. तृतीय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-११-१५
 
१५. सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा मनोनयन सम्बन्धमा (रा.प. द्वितिय श्रेणी वा सो सरह) - श्री नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-११-१५
 
जम्मा १७ मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु