हाईलाईट:
/ प्रशासन सुधार तथा जनशक्ति विकास महाशाखाको कार्य विवरण

प्रशासन सुधार तथा जनशक्ति विकास महाशाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

प्रशासन सुधार तथा जनशक्ति विकास महाशाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • राष्ट्रिय निजामती सेवा नीति सम्बन्धी कार्य,  
 • संघीय निजामती तथा अन्य संघीय सरकारी सेवाका निवृत्तिभरण लगायत अवकाशजन्य सुविधासम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य,  
 • सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,  
 • प्रशासनिक सुधार सम्बन्धी नीति, योजना, समायोजन र समन्वय सम्बन्धी कार्य,  
 • कर्मचारी कल्याण सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड सम्बन्धी कार्य,  
 • व्यवस्थापन परीक्षण सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम संचालन र समन्वय,
 • प्रशासन सुधार सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन 
 • संघीय निजामती तथा अन्य सरकारी सेवाको तालिमसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्ड सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी कार्य,  
 • स्वदेशी तथा विदेशी अध्ययन, अवलोकन भ्रमण तथा तालीम सम्बन्धी कार्य,
 • नेपाल सरकारको नीति र कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्कता अनुसार प्रशासकीय व्यवस्थापन र कार्यविधिमा पुनरावलोकन,
 • संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्य,
 • राष्ट्रसेवक कर्मचारी संवद्ध संघ संस्था सम्बन्धी कार्य गर्ने
 • देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क महाशाखाको रुपमा कार्य गर्ने:
  • नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
  • निजामती अस्पताल
  • कर्मचारी तालिम प्रतिष्ठान

मन्त्रालयका सुचनाहरु