हाईलाईट:
/ प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको कार्य विवरण

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

प्रशासन सुधार तथा व्यवस्थापन परीक्षण शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको नियमित तथा आकस्मिक व्यवस्थापन परीक्षण गरी सो को वार्षिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने 
 • नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुको सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण गरि वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने 
 • निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम अध्ययन, अध्यापन, लेखापरीक्षण व्यवसाय लगायतमा काम गर्न विभागीय स्वीकृति दिने,
 • कुनै खास बिषयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको काम सम्पन्न (भ्रमण, बैठक, अध्ययन, अनुसन्धन,आदि) भैसकेपछि सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखलाई सम्बोधन गरी प्रतिवेदन गर्ने,
 • उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन  समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने 
 • शासकिय सुधार तथा प्रशासन सुधार सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन,
 • प्रशासन सुधार सम्वन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा मन्त्रालयबाट हुने प्रकाशन सम्बन्धी कार्य (प्रशासन पत्रिका, स्वशासन, शासकीय खबर पत्रिका आदि)
 • निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन लगायत संघ सस्थाहरु सम्बन्धी  कार्यहरु गर्ने,
 • तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति सम्बन्धी सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने,
 • निजामती सेवामा समावेशीकरण सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • निजामती सेवा सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 • नमुना कार्यालय सम्बन्धी कार्य, 
 • व्यवस्थापन परिक्षण सम्बन्धी कार्य,
 • एकिकृत घुम्ती सेवा सन्चालन सम्बन्धी कार्य 

मन्त्रालयका सुचनाहरु