हाईलाईट:
/ सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको कार्य विवरण

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ |

 • पञ्जिकरण र व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय स्तरमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धी नीति, कानून, योजना तथा कार्यक्रममा समन्वय र अभिलेखिकरण सम्बन्धी कार्य,
 • स्थानीय तहमा सामाजिक परिचालन समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सम्बन्धित केन्द्रीय परियोजना सल्लाहकार समिति (CPAC) सम्बन्धी कार्य,
 • राष्ट्रिय तथा स्थानीय गैर सरकारी संस्थासँग सम्बन्धित नीतिगत समन्वय सम्बन्धी कार्य,
 • सकारात्मक विभेद सम्बन्धी नीति एवं मापदण्डमा सहजीकरण, 
 •  लैंगिक समता तथा सामाजिक समावेशीकण सम्बन्धी स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र त्यस्ता संघ संस्थाहरूसँगको सम्पर्क र समन्वय तथा नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरेका प्रतिवद्धता स्थानीय स्तरमा लागु गराउन प्रोत्साहन, सहयोग र सहजीकरण सम्बन्धी कार्य,
 •  विकास कार्यक्रममा लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको लेखाजोखा एवम् असल अभ्यासहरुको आदानप्रदान, 
 •  बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य,
 •  राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था, सामुदायिक संस्था र उपभोक्ता समूहको संस्थागत विकास, व्यवस्थापन एवं परिचालनमा समन्वय सम्बन्धी कार्य ।
 • मन्त्रालयको लैंगिक सम्पर्क विन्दु (Gender Focal Point) को रुपमा कार्य गर्ने ।
 • देहायका आयोग, समिति, प्रतिष्ठान, विभाग तथा निकायको सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने:
  • राष्ट्रिय दलित आयोग
  • राष्ट्रिय समावेशी आयोग
  • आदिवासी जनजाती आयोग
  • राष्ट्रिय महिला आयोग
  • मधेशी आयोग
  • थारु आयोग
  • मुस्लिम आयोग
  • केन्द्रीय पंजीकरण विभाग 
  • समाज कल्याण परिषद्
  • आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठान
 • तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू । 

मन्त्रालयका सुचनाहरु