हाईलाईट:
/ कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको कार्य विवरण

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायहरुका लागि आवश्यक ऐन, नियम तर्जुमा र संशोधन सम्बन्धी कार्य |
  • स्थानीय तहको नमुना कानुन मापदण्ड र ढाँचा सम्बन्धी विषयमा राय सम्बन्धी कार्य |
  • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायलाई कानूनी राय र परामर्श उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य |
  • नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचना सम्बन्धी कार्य |
  • मन्त्रालय पक्ष हुने सन्धि, सम्झौता, करार, समझदारीपत्र समेतका विषयमा कानूनी राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य |
  • मन्त्रालयको तर्फबाट फिराद्पत्र ,प्रतिउत्तरपत्र, रिट निवेदन, लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने कार्य |
  • मन्त्रालयसँग सम्बन्धित अदालती फैसलाको अभिलेख तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य |

मन्त्रालयका सुचनाहरु