हाईलाईट:
/ स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाको कार्य विवरण

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

स्थानीय तह क्षमता विकास शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • स्थानीय तहका सार्वजनिक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास सम्बन्धी (सबै प्रकारका तालिम, गोष्ठी, कार्यशाला, अभिमुखीकरण आदि) नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन,
  • स्थानीय तहको क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक विषयगत मन्त्रालय, अन्तर स्थानीय तह, सरकारी (जस्तै स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, Staff College, विभिन्न विश्वविद्यालयहरु, अनुसन्धान केन्द्रहरु आदि) तथा गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदारसंग सम्पर्क, सहयोग, सञ्चार तथा समन्वय,
  • मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयमा जनशक्ति विकास नीति, योजना तथा कार्यान्वयन, क्षमता विकासका श्रोत सामाग्री विकास सम्बन्धी कार्य,
  • स्थानीय तहको संस्थागत सुदृढीकरण तथा सशक्तिकरण सम्बन्धी कार्य,

मन्त्रालयका सुचनाहरु