हाईलाईट:
/ संगठन विकास शाखाको कार्य विवरण

संगठन विकास शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

संगठन विकास शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

 • कर्मचारी समायोजनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने, 
 • अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संचना समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने 
 • नेपाल सरकारको कार्यालयहरुको संगठन तथा कार्यविधिमा प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यकता अनुसार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयारी गरी कार्यान्वयन गर्ने, 
 • केन्द्रीय संगठन दिग्दर्शन एवं पद व्यवस्था निर्देशिका सम्बन्धी कार्य 
 • केन्द्रीय संगठन तालिका अद्यावधिक गरी प्रकाशन सम्बन्धी कार्य
 • नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग लगायतका निकायहरुका साथै इकाइस्तरका संगठनहरुको संगठनात्मक सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने,
 • संगठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी राय परापर्श सम्बन्धी कार्य,
 • नेपाल सरकार तथा संवैधानिक अंगहरुका लागि आवश्यक दरवन्दीहरु सृजना तथा खारेज गर्न मन्त्रालय तहवाट सहमति तथा स्वीकृति दिन कारवाही गर्ने,
 • विभिन्न सरकारी निकायहरुको लागि मौजुदा स्थायी दरवन्दी सम्वन्धी नीति तथा आधार तैयार गर्ने,
 • निजामती सेवाका पद तथा पदाधिकारीहरुको सेवा÷समूह निर्धारण गर्ने,
 • सेवा,समूह विभाजनको कार्यमा सुधारको लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने,
 • आवश्यकता अनुसार नयाँ सेवा÷समूहहरुको गठन र अनावश्यक सेवा÷समूहहरुको खारेज गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने,
 • निजामती सेवाका सबै पद तथा पदाधिकारीहरुको लागि कार्य विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयवाट तयार गराई अद्यावधिक गर्ने,
 • कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी कार्य,
 • विशेष पद र विशेषज्ञ पद लगायत निजामती सेवाका अन्य विविध पदहरु सृजना र खारेज सम्बन्धमा कारवाही गर्ने,
 • पद नाम निर्धारण गर्ने र परिवर्तन गर्न सिफारिस सम्बन्धी कार्य,
 • विभिन्न सेवा, समूह संचालन गर्ने मन्त्रालय विच समन्वय गर्ने गराउने कार्य,
 • कुनै खास बिषयमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकेको काम सम्पन्न –भ्रमण, बैठक, अध्ययन, अनुसन्धान, आदि) भैसकेपछि सम्वन्धित महाशाखा प्रमुखलाई सम्वोधन गरी प्रतिवेदन गर्ने, गराउने ।

मन्त्रालयका सुचनाहरु