हाईलाईट:
/ बढुवा शाखाको कार्य विवरण

बढुवा शाखाको कार्य विवरण

अध्यावधिक मिति २०७६ पौष १७ गते बिहीबार

बढुवा शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छ :

  • निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको बढुवा समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने,
  • निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारामहरुको संकलन, विश्लेषण तथा आवश्यकता अनुसार प्रमाणीकरण गर्ने,
  • नि.से.नि. वमोजिम तोकिएको आधारमा बढुवाको लागि कर्मचारीहरुको योग्यताक्रमका लागि आवश्यक मूल्यांकन गरी बढुवाको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने,
  • बढुवा समितिवाट बढुवाको लागि सिफारिश भएका कर्मचारीहरुको नाम प्रकाशित गर्ने,
  • बढुवा सिफारिश उपर परेका उजुरी सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगवाट माग भई आएकोमा प्रतिक्रिया पठाउने,
  • बढुवा सम्वन्धी परेका उजुरी÷मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतमा राय, जवाफ, प्रतिक्रिया पठाउने,
  • बढुवा हुने कर्मचारीहरुको नियुक्तिका लागि पत्राचार गर्ने,
  • बढुवा सम्वन्धी मामिलामा राय परामर्श दिने,
  • सम्वद्धता निर्धारण सम्वन्धी कार्य गर्ने,
  • समयमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्न छुट भएका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भर्न सहमति दिने सम्बन्धी कार्य,

मन्त्रालयका सुचनाहरु