हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२६११. भवन आचार संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
२६१२. निर्माण सामाग्री ढुवानी सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका/ जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालय सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
२६१३. भवन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा - श्री स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०६-०५
 
२६१४. सरसफाई व्यवस्थाको सम्बन्धमा । (श्री काठमाडौँ महानगरपालिका) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-०५
 
२६१५. मन्त्रालयबाट आ.व. २०७५/७६ मा भएका बैदेशिक भ्रमण तथा मनोनयन भएकाहरुको विवरण । सूचना/समाचार जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०६-०४
 
२६१६. लैङ्गिक सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा- उल्लिखित उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिका कार्यालयहरु । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-०४
 
२६१७. झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (उल्लेखित सबै) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
२६१८. स्थानीय स्तरका सडक पुल कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
२६१९. झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रम संचालनका लागि प्राविधिक सहयोग बारे । (भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
२६२०. राष्ट्रिय भवन निर्माण संहिता सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागिता - पत्रमा उल्लेखित स्थानीय तहहरु । परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७५-०६-०२
 
२६२१. निजी अावास पुननिर्माण सम्बन्धमा - श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिकाहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
२६२२. एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
२६२३. एक दिवसीय कार्यशालामा सहभागिता सम्बन्धमा ।(उल्लेखित कार्यालय सबै ) परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७५-०६-०२
 
२६२४. सिफारिश कार्यान्वयन सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु सबै । परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०६-०१
 
२६२५. विकास समिति ऐन, २०१३ र विशेष ऐनहरुवाट सञ्चालित समिति, परिषद्, आयोग, वोर्ड र केन्द्रको विवरण पठाउने वारे - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०६-०१
 
जम्मा २८७८ मध्ये २६११ देखि २६२५ सम्मका अभिलेखहरु