हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२७०१. आ.व. २०७४/७५ को वार्षिक विवरण उपलब्ध गराइदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-०७
 
२७०२. संगठन संरचना र दरबन्दी सम्बन्धमा । (स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०४-०७
 
२७०३. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा- प्रदेश तहका निकायहरु सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै/जिल्ला समन्वय समितिहरु सबै | परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०४-०३
 
२७०४. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-०१
 
२७०५. आ.व. २०७५/७६ को कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना सम्बन्धमा - उल्लेखित निकायहरु । अन्य योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-०१
 
२७०६. जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धमा - जिसस सबै । परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०३-३२
 
२७०७. संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क राज्य अन्तर्गतको Rochester सिटी सँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना सम्बन्धमा । अन्य विकास सहायता समन्वय शाखा २०७५-०३-३१
 
२७०८. विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ताकेता (जि.स.स., स्थानीय तहहरु सबै ) । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-२७
 
२७०९. सूचना । अन्य आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-२६
 
२७१०. प्रेस विज्ञप्ति - सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ( २०७५/०३/२५) । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०३-२६
 
२७११. ३७ औँ वरिष्ठ कार्यकारी विकास कार्यक्रम (SEDP) सम्वन्धी सूचना । अन्य जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-२५
 
२७१२. रा. प. तृतीय श्रेणीका कर्मचारीका लागि सेवाकालीन तालिम सम्वन्धी सूचना । सेवाकालीन तालिम जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-२५
 
२७१३. कर्मचारी छात्रवृत्ति सम्बन्धी - ३१४अाै‌‌ बैठक । निजामती कर्मचारी छात्रवृति जनशक्ति योजना तथा विकास शाखा २०७५-०३-२५
 
२७१४. प्रेस विज्ञप्ति - स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको सम्पर्क विवरण सम्बन्धी पुस्तिका । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०३-२४
 
२७१५. विवरण पठाउने सम्बन्धमा । परिपत्र/निर्देशन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५-०३-२१
 
जम्मा २८५६ मध्ये २७०१ देखि २७१५ सम्मका अभिलेखहरु