हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२७१६. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर कार्यपालिकाको कार्यालय /गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०४-२७
 
२७१७. सामाजिक परिचालिका सम्बन्धमा- स्थानीय तहहरु (विगतमा महिला जागृति कार्यक्रम लागू भएका) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०४-२७
 
२७१८. मानव बेचविखन विरुद्धको दिवस सम्बन्धमा- स्थानीय तह (सबै) परिपत्र/निर्देशन सामाजिक समावेशीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा शाखा २०७५-०४-२७
 
२७१९. एक गाउँ एक पशु सेवा प्राविधिक सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु सबै/गाउँपालिकाहरु सबै परिपत्र/निर्देशन स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०४-२७
 
२७२०. आ.व. २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था उपलब्ध गराईदिने बारे - उल्लेखित निकायहरु । अन्य योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-२५
 
२७२१. प्रेस विज्ञप्ति - २०७५/४/२५ । प्रेस विज्ञप्ति मन्त्रालय २०७५-०४-२५
 
२७२२. गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर बारे- महाशाखा (मन्त्रालय) सबै/विभागहरु सबै/जिल्ला समन्वय समिति सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै परिपत्र/निर्देशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०४-२५
 
२७२३. Audio Notice Board लागू गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीयतहहरु सबै) परिपत्र/निर्देशन मन्त्रालय २०७५-०४-२४
 
२७२४. नयाँ राजश्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धमा- विभाग सबै/निजामती किताबखाना/निजामती कर्मचारी अस्पताल/आयोग/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रम/जि.स.स.को कार्यालय सबै/स्थानीय तहहरु सबै परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०४-२३
 
२७२५. सोझै भुक्तानी र बस्तुगत सहायताको विवरण प्रविष्टि सम्बन्धमा । (उल्लेखित सबै ) परिपत्र/निर्देशन आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०४-२१
 
२७२६. स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम पठाईदिने बारे (श्री आयोजना / कार्यक्रम/ प्रतिष्ठान सबै ) । परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-२१
 
२७२७. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा ।( स्थानीय तह सबै) परिपत्र/निर्देशन आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा २०७५-०४-२०
 
२७२८. स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धमा बारम्बार सोधिने प्रश्न (FAQ) को संगालो । प्रकाशन सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०४-२०
 
२७२९. प्रेस विज्ञप्ति (२०७५।४।१८) प्रेस विज्ञप्ति योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-१८
 
२७३०. तुइन विस्थापन सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिका सबै/गाउँपालिका सबै। परिपत्र/निर्देशन योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०४-१८
 
जम्मा २९०४ मध्ये २७१६ देखि २७३० सम्मका अभिलेखहरु