हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
२७३१. विवरण पठाइदिने सम्बन्धमा- स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग/ आयोजना/समिति/प्रतिष्ठान/कार्यक्रमहरु सबै । अन्य योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०१-१०
 
२७३२. आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिलिङ्ग सम्बन्धमा- आयोजना/समिति/ प्रतिष्ठान/कार्यक्रम सबै । अन्य योजना तथा अनुगमन शाखा २०७५-०१-१०
 
२७३३. सहभागिता सम्बन्धमा- श्री महानगरपालिका/ नगरपालिका (काठमाडौं उपत्यकाका सबै) अन्य स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखा २०७५-०१-०९
 
२७३४. बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाको खर्चको विवरण (Statement of Expenditure) पेश गर्ने सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगर/गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय (बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू भएका सबै) । अन्य आर्थिक प्रशासन शाखा २०७५-०१-०७
 
२७३५. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महिला, वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७३६. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (श्री कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७३७. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (तथ्यांक विभाग) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७३८. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७३९. स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४ । मापदण्ड मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७४०. स्थानीय तहमा कामकाज गर्न निवेदन दिने बारेको सूचना । अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७४१. जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरु संचालन गर्ने सम्बन्धमा- महाशाखा सबै (मन्त्रालय)/विभाग सबै/जि.स.स. सबै/गाउँपालिका सबै/नगरपालिका सबै । अन्य सङ्घीय मामिला शाखा २०७५-०१-०३
 
२७४२. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७४३. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय ) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७४४. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
२७४५. स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा | (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) अन्य मन्त्रालय २०७५-०१-०३
 
जम्मा २७४८ मध्ये २७३१ देखि २७४५ सम्मका अभिलेखहरु