हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

सङ्घीय मामिला महाशाखा २०७७ असार ७ गते आइतबार १५:११:२२ बजे

निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (श्री गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) २०७७ असार ७ गते आइतबार

थप Covid-19 सुचना