हाईलाईट:
/ Covid-19 सुचना

Crisis Management Information System (CMIS) अध्यावधिक सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७७ असार ९ गते मंगलबार २०:१५:३८ बजे

Crisis Management Information System (CMIS) अध्यावधिक सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू गाउँपालिका / नगरपालिका सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. Crisis Management Information System (CMIS) अध्यावधिक सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतज्यू गाउँपालिका / नगरपालिका सबै) २०७७ असार ९ गते मंगलबार

थप Covid-19 सुचना