/ कार्यविधि

कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा ।

स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७८ चैत्र २८ गते सोमबार १६:३७:३१ बजे

कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । 

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. कार्यविधि पठाईएको सम्बन्धमा । २०७८ चैत्र २८ गते सोमबार

थप कार्यविधि