हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७८ असार ३१ गते बिहीबार ११:०१:५५ बजे

स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि  सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) २०७८ असार ३१ गते बिहीबार
२. स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरू सबै) २०७८ असार ३१ गते बिहीबार

थप नमुना कानुन