हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

नमुना कानुन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

सङ्घीय मामिला शाखा २०७८ श्रावण ३२ गते सोमबार १५:२२:१६ बजे

नमुना कानुन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै)

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. नमुना कानुन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७८ श्रावण ३२ गते सोमबार
२. नमुना कानुन पठाईएको सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) २०७८ श्रावण ३२ गते सोमबार

थप नमुना कानुन