हाईलाईट:
/ नमुना कानुन

गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७५ कार्तिक ७ गते बुधबार १३:२१:०० बजे

गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ २०७५ कार्तिक ७ गते बुधबार फाईल भेटिएन

थप नमुना कानुन