हाईलाईट:
खोजि हटाउने
क्र.सं. सूचनाको शिर्षक सूचना प्रकार महाशाखा/शाखा प्रकाशित मिति एक्सन
१. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणली सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
२. स्थानीय कर सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
३. विद्युतीय खरिद प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
४. परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
५. वित्तिय संघीयता तथा बित्तिय सुशासन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७९-०५-२६
 
६. फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
७. जग्गा नापजाँच सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
८. हरित आवास सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
९. सडक ठेगाना र भौगोलिक सूचना प्रणाली सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
१०. एकीकृत स्थानीय विकास योजना सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
११. सूचना र संचार प्रविधि सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
१२. चट्टयाङ्ग र विधुतीय लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखा २०७८-०९-१४
 
१३. स्थानीय तह बित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-०९-१३
 
१४. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-०८-२१
 
१५. कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण समाग्री । तालिम मोड्‍युल स्थानीय तह क्षमता विकास शाखा २०७८-०८-२१
 
जम्मा २० मध्ये देखि १५ सम्मका अभिलेखहरु