हाईलाईट:
/ सन्तति छात्रवृति

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०७९ जेठ ३० गते सोमबार ०८:३९:४४ बजे

निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको सूचना । २०७९ जेठ ३० गते सोमबार

थप सन्तति छात्रवृति