हाईलाईट:
/ सन्तति छात्रवृति

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० जेठ १७ गते बुधबार १३:००:०० बजे

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा योग्यताक्रम सहितको प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । २०८० जेठ १७ गते बुधबार

थप सन्तति छात्रवृति