हाईलाईट:
/ सन्तति छात्रवृति

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजासूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

कर्मचारी कल्याण शाखा २०८० असार ८ गते शुक्रबार १८:५६:२२ बजे

शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजासूची प्रकाशन गरिएको सूचना ।

Your Device Cannot read PDF. Click to View

सम्बन्धित फाईल डाउनलोड गर्नुहोस :


क्र.स. सम्बन्धित फाईलको नाम अपलोड भएको मिति सम्बन्धित फाईल एक्सन
१. शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति व्यवस्थापन समितिको सचिवालयको निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृत्ति उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा अन्तिम नतिजासूची प्रकाशन गरिएको सूचना । २०८० असार ८ गते शुक्रबार

थप सन्तति छात्रवृति